DAX Book

หนังสือ

การใช้นิพจน์วิเคราะห์ข้อมูล DAX

หนังสือ การใช้นิพจน์ DAX ใน Power BI หรือ Power Pivot
ทำความเข้าใจภาษาฟังก์ชันข้อมูล บริบทข้อมูล และเวลาอัจฉริยะ
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ